Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

MultiSafepay:
MultiSafepay B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam (Nederland) op het adres Kraanspoor 39 (1033 SC).

Merchant:
De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaling door middel van MultiSafepay betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en Merchant gesloten Overeenkomst.

Aansluitnummer:
De identificatie van Merchant bij de Financiële Instelling die de Betaalmethode ondersteund waarvan Merchant via de MultiSafepay Service gebruik maakt. Een Aansluitnummer kan gebaseerd zijn op een Overeenkomst die Merchant rechtstreeks is aangegaan met de Financiële Instelling of op een Overeenkomst welke MultiSafepay met de Financiële Instelling is aangegaan.

Betaalmethode:
Een door de Consument op de MultiSafepay betaalpagina, dan wel de betaalpagina van Merchant, geselecteerde wijze van Betaling.

Betaling(en):
Het proces waarbij aan Merchant gelden worden overgemaakt in het kader van de door Merchant verrichte dienstverlening en/of geleverde producten. Deze gelden worden door Merchant geïncasseerd middels de door MultiSafepay geleverde MultiSafepay Service of het proces waarbij door en/of namens Merchant gleden worden teruggestort aan Consument.

Chargeback:
De mogelijkheid van Consument om de transactie te betwisten, waardoor de Financiële Instelling de gelden terugvordert bij MultiSafepay of Merchant.

Connect:
Betaalpakket waarbij alle lokale en wereldwijde betaalmethodes beschikbaar zijn.

Consument:
De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaling door middel van MultiSafepay betaalopdrachten kan verrichten aan een Merchant.

Derdengeldenrekening:
De rekening die door de Stichting beheerd wordt, waarop het boeksaldo staat.

De Stichting:
Stichting inzake MultiSafepay Internetbetalingen statutair gevestigd te Amsterdam.

Fastcheckout:
Checkout module waarbij consumenten snel betalen met e-mail adres en wachtwoord. Verzend- en betaalmethoden worden veilig opgeslagen voor volgende aankopen.

Financiële Instelling:
Een bank, creditcard maatschappij of een daarmee verbonden onderneming of instelling die Betaalmethoden aanbiedt en een Overeenkomst met MultiSafepay, Merchant of Consument heeft gesloten.

Gebruiksinstelling:
Een met gebruikmaking van een Beveiligingscode aan MultiSafepay opgegeven instelling voor het gebruik van de MultiSafepay rekening en service, daaronder begrepen instellingen met betrekking tot het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten.

Inloggegevens:
Een door MultiSafepay aan Merchant verstrekte, of de door Merchant aan MultiSafepay opgegeven code, daaronder mede begrepen gebruikersnaam en wachtwoord voor gebruik van MultiSafepay rekening en service.

MultiSafepay betaalopdracht:

Een aan MultiSafepay verstrekte betaalopdracht ten laste van de MultiSafepay-rekening.

MultiSafepay-rekening:

Een elektronische rekening ten laste waarvan de Consument MultiSafepay betaalopdrachten kan verstrekken ten gunste van de MultiSafepay-rekening van een Merchant.

MultiSafepay Service:
De dienst die MultiSafepay op grond van de Overeenkomst levert, waarvan de functionaliteit wordt beschreven in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden als ook in de technische documentatie die MultiSafepay aan Merchant ter beschikking zal stellen.

MultiSafepay-website:
De website www.multisafepay.com.

Overeenkomst:
De tussen MultiSafepay en Merchant gesloten Overeenkomst en eventuele bijlagen inzake de MultiSafepay-rekening, waarop deze Algemene Voorwaarden MultiSafepay van toepassing zijn.

Overmacht:
Omstandigheden/gebeurtenissen die buiten controle en wil van MultiSafepay liggen. Ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen gedurende Overeenkomst (on)voorzienbaar waren. MultiSafepay kan in dergelijke situatie niet in redelijkheid worden gehouden de verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend de volgende omstandigheden of gebeurtenissen verstaan: oorlog, brand, arbeidsgeschillen, stakingen, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, niet-nakoming door toeleveranciers, financiële instellingen, onderaannemers, derde(n), het niet zijn van (systemen) van financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) onbevoegd binnendringen en/of onbevoegd gebruik van systemen/netwerken en databases van MultiSafepay/Merchant/intermediairs en/of financiële instellingen behoren waarvan MultiSafepay of andere partijen afhankelijk is of. Hieronder vallen ook onkundig verrichte werkzaamheden door anderen dan MultiSafepay of door ingeschakelde derden.

Saldo:
Het beschikbare deel van het boeksaldo voor Merchant.

Schriftelijk:
Schriftelijke berichten, dan wel e-mail conversaties.

Transactie:
Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door een Consument aan Merchant.

Transactiegegevens:
De gegevens van de transactie.

Waarborg:

Bedrag dat door MultiSafepay wordt ingehouden op de uitbetaling aan Merchant ter afdekking van financiële risico van MultiSafepay.

Artikel 2: Algemeen

Art. 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen partijen en blijven ook na afloop van de Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen Merchant en MultiSafepay.

Art. 2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Merchant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2.3 Uitzondering(en) op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door MultiSafepay is geaccepteerd.

Art. 2.4 Indien een of meer bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Ten aanzien van de bepalingen die nietig of vernietigd zijn, zullen partijen in overleg met elkaar treden om een vervangende regeling te treffen. Het streven van partijen is hierbij dat de Overeenkomst (of deel bepaling) onverminderd van kracht blijft.

Art. 2.5 MultiSafepay spant zich in om de Betaalmodule beschikbaar te houden, maar garandeert niet volledige en permanente beschikbaarheid van de Betaalmodule.

Art. 2.6 Merchant dient MultiSafepay op de hoogte te stellen indien nieuwe URL’s aan het account worden toegevoegd. De URL zal worden beoordeeld aan de hand van het acceptatiebeleid en de geldende wet- en regelgeving.

Art. 2.7 Bij strijdigheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Art. 2.8 Het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst met MultiSafepay ontslaat Merchant niet van eigen verantwoordelijkheid van PCI DSS-naleving. Merchant is zelf verantwoordelijk en verplicht om te verzekeren dat kaarthoudergegevens (CHD) en kaartgegevensomgeving (CDE – card data environment) veilig is.

Art. 2.9 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Art. 2.10 Op werkdagen is MultiSafepay telefonisch en per e-mail bereikbaar tussen 08.00 en 17.30 uur.

Artikel 3: Overeenkomst

Art. 3.1 Voordat Merchant geaccepteerd wordt, voert MultiSafepay een controle (screening) uit naar Merchant en de Uiteindelijk belanghebbende(n). MultiSafepay zal o.a. de klantgegevens en website(s) onderzoeken.

Art. 3.2 De Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Merchant, nadat hij op de MultiSafepay website de gevraagde gegevens invult en op de gevraagde wijze de Overeenkomst heeft gesloten. MultiSafepay dient vervolgens op elektronische wijze te bevestigen dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

Art. 3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt automatisch na afloop van een aaneengesloten periode van zes maanden als Merchant geen gebruik heeft gemaakt van de MultiSafepay-rekening en ook niet is ingelogd met gebruikmaking van zijn Beveiligingscode. Bovendien kan Merchant de Overeenkomst, met gebruikmaking van het bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven e-mailadres, op elk moment beëindigen met inachtneming van instructies van MultiSafepay. Indien er maandelijkse kosten van toepassing zijn, dienen deze te worden voldaan.

Art. 3.4 Indien er, bij gebruik van MultiSafepay Connect, sprake is van een contract voor bepaalde tijd, kan MultiSafepay na verloop van deze contractperiode nieuwe contractsvoorwaarden opstellen welke de huidige voorwaarden uit de Samenwerkingsovereenkomst vervangen. Deze zijn met ingang van de eerstvolgende kalendermaand van kracht.

Art. 3.5 Ter dekking van de risico’s die MultiSafepay en haar partners lopen (bijvoorbeeld ten aanzien van, maar uitdrukkelijk niet gelimiteerd tot; ontvangen of verwachte boetes, een ontstane of verwachte negatieve balans en teruggedraaide betalingen) heeft MultiSafepay ten alle tijden het recht om een waarborg in te stellen. Een waarborg kan worden ingesteld door bijvoorbeeld, maar uitdrukkelijk niet gelimiteerd tot, het bevriezen van de betaal rekening, het vasthouden van een vast bedrag, het instellen van een waarborg of enige andere door de risk afdeling van MultiSafepay akkoord bevonden optie. De hoogte en duur van de waarborg zal worden bepaald door de risk afdeling van MultiSafepay. De gelden die op deze manier worden vastgehouden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om de gangbare business activiteiten van cliënt te faciliteren. MultiSafepay zal de waarborg, na aftrek van door Merchant verschuldigde bedragen aan financiële instellingen, consumenten en MultiSafepay en de verschuldigde kosten, uiterlijk 12 maanden na de beëindigingsdatum van de Overeenkomst aan Merchant terugbetalen. MultiSafepay is geen rente verschuldigd aan Merchant met betrekking tot het aanhouden van de waarborg.

Art. 3.6 MultiSafepay heeft het recht werkzaamheden en andere verplichtingen op te schorten, tot het gehele verplichte bedrag is voldaan. Levering van diensten kan worden opgeschort, tot het gefactureerde bedrag is voldaan. De opschorting aan de zijde van MultiSafepay is van geen invloed op de betalingsverplichting van Merchant.

Art. 3.7 Als onderdeel van de gecontracteerde betaaldiensten tussen Merchant en MultiSafepay, heeft MultiSafepay te allen tijde naar eigen inzicht de bevoegdheid om (andere) verwerkende of acquiring provider(s) te selecteren en/of te wijzigen om zo de betaaldiensten te optimaliseren, dienstverlening te verbeteren, of voor enige andere reden.

Art. 3.8 MultiSafepay kan nieuwe contractsvoorwaarden opstellen welke de huidige voorwaarden uit de Samenwerkingsovereenkomst vervangen. Deze zijn met ingang van de eerstvolgende kalendermaand van kracht.

Artikel 4: Beëindiging Overeenkomst

Art. 4.1 De Merchant die kiest voor het Connect betaalpakket kan deze Overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand. Ontvangst van deze opzegging dient schriftelijk bevestigd te worden door MultiSafepay.

Art. 4.2 Mocht niet binnen twee weken na aansluiting zijn voldaan aan hetgeen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Wet op het financieel toezicht (Wft) voor cliëntacceptatie eist,of blijkt dat op grond van acceptatievoorwaarden van MultiSafepay de Merchant niet kan worden geaccepteerd, zal MultiSafepay het contract zonder opgaaf van reden beëindigen. MultiSafepay zal zich inspannen om de ontvangen tegoeden bestemd voor Merchant te refunden. Voor zover de toetsing op grond van de Wwft en Wft vertraagd is door omstandigheden die niet aan Merchant verwijtbaar zijn, kan MultiSafepay de hiervoor genoemde termijn steeds met een periode van twee weken verlengen.

Art. 4.3 Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aan de andere Partij een redelijke termijn wordt gegeven zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij binnen de gestelde redelijke termijn nalaat alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Art. 4.4 MultiSafepay is bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

 • Art. 4.4.1 In geval van tekortkoming door Merchant van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 • Art. 4.4.2 In geval van –al dan niet voorlopige faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling, overlijden van Merchant, bij onder bewindstelling van het vermogen van Merchant en bij een wettelijke schuldsaneringsregeling op Merchant;
 • Art. 4.4.3 De kredietwaardigheid of betalingsgedrag van opdrachtgever risicovol is (ter beoordeling MultiSafepay);
 • Art. 4.4.4 De onderneming van Merchant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
 • Art. 4.4.5 Op de website goederen worden aangeboden waarvan het bestaan, aanbieden, verhandelen, in bezit hebben of gebruik strafbaar is, of strijdig is met de geldende (internationale) wet- en regelgeving of beleid MultiSafepay of Creditcardmaatschappij;
 • Art. 4.4.6 Het verkochte product of bedrijfsvoering niet (langer) aan eisen van MultiSafepay voldoet;
 • Art. 4.4.7 Merchant in strijd handelt met het acceptatiebeleid van MultiSafepay;
 • Art. 4.4.8 Niet is voorzien in een goede (beoordeling MultiSafepay) klachtenprocedure;

   

 • Art. 4.4.9 Merchant nalatig is met het verstrekken van relevante informatie en/of opzettelijk onjuiste of niet alle benodigde informatie verstrekt;
 • Art. 4.4.10 Merchant nalatig is of op verzoek van MultiSafepay niet alle verplichte informatie op de website vermeld;
 • Art. 4.4.11 Gebruik van persoonsgegevens in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), dan wel indien klanten onvoldoende geïnformeerd worden als bedoeld in de WBP;
 • Art. 4.4.12 Merchant opzettelijk klanten, MultiSafepay, Financiële instellingen, derden of andere partijen misleidt;
 • Art. 4.4.13 Schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in alle andere gevallen;
 • Art. 4.4.14 Handelen of nalaten van Merchant schadelijk kan zijn voor het imago en/of merk van MultiSafepay;
 • Art. 4.4.15 MultiSafepay is gerechtigd om naast de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete op te leggen;
 • Art. 4.4.16 Bij iedere beëindiging van de Overeenkomst, vervalt het recht van Merchant tot gebruik van de rekening en dienstverlening van MultiSafepay.

  Artikel 5: Uitbetaling na beëindiging Overeenkomst

  Art. 5.1 MultiSafepay zal een eventueel tegoed op de MultiSafepay-rekening, verminderd met de door Merchant verschuldigde kosten en hetgeen de Merchant uit andere hoofde aan MultiSafepay verschuldigd is, na de datum waarop de Overeenkomst is geëindigd, conform artikel 3 terugbetalen.

  Art. 5.2 Vergoedingen die vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen MultiSafepay ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  Art. 5.3 De lopende transacties op moment beëindiging van de Overeenkomst, worden zoveel mogelijk afgewikkeld. Indien Merchant voor deze Transacties een Vergoeding is verschuldigd, wordt deze verrekend met het eventueel uit hoofde van de Transactie uit te betalen bedrag. Voor zover dit niet toereikend is of indien er geen verrekening kan plaatsvinden, is deze Vergoeding onmiddellijk verschuldigd en direct opeisbaar.

  Art. 5.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst kan de Risk afdeling van MultiSafepay op basis van een risicoanalyse een waarborg instellen voor de lopende risico’s.

  Artikel 6: Kenmerken en gebruik van de MultiSafepay-rekening

  Art. 6.1 De MultiSafepay-rekening is bestemd voor zakelijk gebruik. De MultiSafepay-rekening mag uitsluitend worden gebruikt voor het aan MultiSafepay verstrekken van betaalopdrachten ten gunste van Merchant of andere gebruikers.

  Art. 6.2 MultiSafepay zal zich inspannen om er voor te zorgen dat de Klant zijn MultiSafepay-rekening 7 dagen per week en 24 uur per dag kan gebruiken. MultiSafepay is, ondermeer in geval van onderhouds- en beheerwerkzaamheden, beveiligingsincidenten, storingen of andere uitzonderlijke gevallen bevoegd het gebruik van de MultiSafepay-rekening geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

  Art. 6.3 MultiSafepay is niet verplicht om een notificatie aan Merchant te geven wanneer software/interface wordt geüpdate/gewijzigd en deze aanpassingen van geen invloed zijn op de Service van MultiSafepay als zodanig en  Merchant hiervan geen hinder ondervangt als de integratie/implementatie correct en volgens handleiding is uitgevoerd. 

  Art. 6.4 MultiSafepay zal Merchant zo mogelijk van tevoren via de MultiSafepay website of op andere wijze in de gelegenheid stellen, kennis te nemen van het opschorten van het gebruik van de MultiSafepay-rekening.

  Art. 6.5 MultiSafepay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van een tijdelijke buitengebruikstelling.

  Art. 6.6 MultiSafepay is bevoegd om aan het gebruik van de MultiSafepay-rekening limieten, waaronder begrepen het minimum en maximum saldo van de MultiSafepay-rekening, minimum- en maximumbedragen waarmee de MultiSafepay-rekening door middel van overboekingen kan worden opgeladen en de minimum- en maximumbedragen waarvoor MultiSafepay betaalopdrachten kunnen worden verstrekt, te stellen. MultiSafepay kan voornoemde limieten en bedragen te allen tijde wijzigen en zal Merchant informeren over zulke wijzigingen in voornoemde limieten en bedragen, dan wel Merchant via de MultiSafepay website in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

  Art. 6.7 MultiSafepay kan voor het gebruik van specifieke betaalmethode(n) aanvullende voorwaarden stellen. Deze dienen door Merchant geaccepteerd te worden door middel van akkoord op additionele Overeenkomst(en). Na ondertekening wordt beoordeeld of Merchant van deze betaalmethoden gebruik kan maken.

  Art. 6.8 MultiSafepay is bevoegd instellingen en gebruiksmogelijkheden te wijzigen/ toe te voegen. MultiSafepay zal Merchant informeren over zulke wijzigingen, dan wel Merchant via de MultiSafepay website in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

  Art. 6.9 Merchant is onvoorwaardelijk gebonden aan de Gebruiksinstellingen.

  Art. 6.10 De MultiSafepay-rekening en het saldo op de MultiSafepay-rekening zijn niet voor overdracht vatbaar. Indien Merchant de Overeenkomst wenst over te dragen, is dit uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming en eventueel aanvullende voorwaarden van MultiSafepay.

  Art. 6.11 Merchant kan zich desgewenst verzekeren tegen het betalingsrisico bij een willekeurige eigen verzekering.

  Art. 6.12 Op basis van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme heeft MultiSafepay de verplichting om accounts doorlopend te monitoren. MultiSafepay kan te allen tijde Merchant verzoeken nieuwe gegevens te verstrekken.

  Artikel 7: MultiSafepay betaalopdrachten

  Art. 7.1 Voor de toepassing van dit artikel wordt een MultiSafepay betaalopdracht geacht te zijn uitgevoerd, zodra MultiSafepay het bericht waarmee MultiSafepay de ontvangst van de MultiSafepay betaalopdracht aan de Consument bevestigt, heeft verstuurd (uitzonderingen daargelaten).

  Art. 7.2 Bij het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten dient Merchant de instructies van MultiSafepay in acht te nemen.

  Art. 7.3 Merchant is onvoorwaardelijk gebonden aan MultiSafepay betaalopdrachten die binnen de grenzen van de Gebruiksinstellingen dan wel met gebruikmaking van de Beveiligingscode(s), ten laste van diens MultiSafepay-rekening aan MultiSafepay zijn verstrekt.

  Art. 7.4 Een MultiSafepay betaalopdracht kan niet worden herroepen door Merchant.

  Art. 7.5 Merchant stemt er expliciet mee in dat de (gegarandeerde) uitbetalingen door de Financiële Instelling van tegoeden van transacties geschiedt aan De Stichting.

  Art. 7.6 In geval van uitvoering van de MultiSafepay betaalopdracht, wordt het bedrag van de MultiSafepay betaalopdracht in mindering gebracht op het saldo van de MultiSafepay-rekening.

  Art. 7.7 MultiSafepay is niet verplicht een betaalopdracht uit te voeren, indien het saldo van de MultiSafepay-rekening ontoereikend is, beslag op de MultiSafepay-rekening is gelegd of zich andere bijzondere omstandigheden, waaronder beveiligingsincidenten, voordoen.

  Artikel 8: MultiSafepay payout

  Art. 8.1 MultiSafepay boekt de tegoeden direct ten gunste van de MultiSafepay betaalrekening van Merchant. MultiSafepay boekt de (transactie)kosten direct ten laste van de MultiSafepay betaalrekening van Merchant.

  Art. 8.2 Merchant kan op ieder gewenst moment de opdracht geven de tegoeden van de MultiSafepay betaalrekening over te boeken naar de bankrekening van Merchant.

  Art. 8.3 Na opdracht door Merchant worden de tegoeden door De Stichting uiterlijk 1 (tot 7) werkdag (uitzonderingen daargelaten) na ontvangst van de tegoeden van de Financiële Instelling daadwerkelijk doorgeboekt naar de bankrekening van Merchant.

  Art. 8.4 MultiSafepay is enkel gerechtigd om betalingen over te boeken naar een Europees zakelijk bankrekeningnummer waarvan de tenaamstelling gelijk is aan de tenaamstelling als in het Kamer van Koophandel uittreksel.

  Art. 8.5 Bij een kennelijke onjuistheid in een uitbetaald bedrag, kan MultiSafepay de gedane uitbetaling terugvorderen.

  Artikel 9: Beveiligingscode en wachtwoord

  Art. 9.1 MultiSafepay zal Merchant een beveiligingscode, met daaraan gekoppeld opgegeven wachtwoord, verstrekken c.q. laten opgeven. De beveiligingscode is nodig om gebruikt te kunnen maken van de MultiSafepay-rekening, bijvoorbeeld voor het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten en het opgeven en wijzigen van Gebruiksinstellingen/gegevens. Elke beveiligingscode is strikt persoonlijk en Merchant zal de beveiligingscode en het opgegeven wachtwoord zorgvuldig behandelen en volstrekt geheimhouden, ook ten aanzien van bijvoorbeeld familieleden, huisgenoten, vrienden en gemachtigden. Afdoende maatregelen moeten zijn genomen zodat onbevoegde kennisneming en/of onbevoegd gebruik van de beveiligingscode en het wachtwoord niet mogelijk is. Merchant mag geen aantekening van het wachtwoord maken.

  Art. 9.2 Merchant is niet bevoegd om een beveiligingscode te gebruiken voor andere doeleinden dan het gebruik van de MultiSafepay-rekening. Merchant is gehouden om de door MultiSafepay gegeven instructies en (geheimhoudings)vereisten met betrekking tot de beveiligingscode en het wachtwoord zorgvuldig na te komen. MultiSafepay kan Merchant ondermeer verplichten om het wachtwoord periodiek te wijzigen.

  Art. 9.3 Merchant is, met uitsluiting van MultiSafepay, verantwoordelijk voor en gebonden aan het gebruik van de beveiligingscode.

  Art. 9.4 MultiSafepay kan Merchant onder strikte voorwaarden informatie verstrekken over de door Merchant gebruikte beveiligingscode en wachtwoord.

  Art. 9.5 Indien Merchant weet of vermoedt dat de beveiligingscode en het wachtwoord door onbevoegde(n) wordt gebruikt of dat de beveiligingscode en wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is, is Merchant verplicht dit onverwijld te melden aan MultiSafepay.

  Art. 9.6 Merchant is te allen tijde aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van beveiligingscode en wachtwoord, als ook voor Artikel 9.4.

  Art. 9.7 MultiSafepay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van beveiligingscode en/of wachtwoord waardoor het voor andere personen dat Merchant mogelijk is om gebruik te maken van Merchant account. Merchant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor misbruik van naam en wachtwoord en zal MultiSafepay van verlies/diefstal en of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.

  Artikel 10: Veiligheid, fraude, en instellen waarborg

  Art. 10.1 MultiSafepay kan voor het gebruik van specifieke betaalmethode(n) aanvullende voorwaarden stellen. Deze dienen door Merchant geaccepteerd te worden door middel van akkoord op additionele Overeenkomst(en). Na ondertekening wordt beoordeeld of Merchant van deze betaalmethoden gebruik kan maken.

  Art. 10.2 Merchant heeft kennis genomen van (fraude)risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van de door MultiSafepay aangeboden betaalmethoden. MultiSafepay tracht deze risico’s voor Merchant te beperken, echter is niet aansprakelijk indien deze risico’s zich onverhoopt toch voordoen.In geval van communicatie via de MultiSafepay website, wordt informatie geacht de Merchant binnen uiterlijk 2 dagen na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan op de MultiSafepay site te hebben bereikt.

  Art. 10.3 MultiSafepay kan betaalmethoden te allen tijde uitzetten. Hiervan is in ieder geval sprake als er klachten/charge backs en/of wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn geweest.

  Art. 10.4 MultiSafepay kan per Merchant met een business model met een hoog betalingsrisico (Creditcard betalingen en Machtigingen), een waarborg instellen.

  Art. 10.5 MultiSafepay kan (na acceptatie) merchant verplichten website(s) uit het MultiSafepay account te verwijderen en/of artikelen op website(s) te verwijderen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, kan MultiSafepay besluiten doorbetalingen aan Merchant op te schorten en/of de MultiSafepay rekening (tijdelijk) te blokkeren, de Overeenkomst te ontbinden. MultiSafepay is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

  Art. 10.6 MultiSafepay is verplicht, in opdracht van Financiële Instelling(en), politie, openbaar ministerie of houders van gecertificeerde betaalmethoden, of in specifieke situaties naar eigen inzicht (bijvoorbeeld in het geval van (vermeende) fraude, strijd WWFT, handel Risicolanden) doorbetalingen aan Merchant op te schorten en/of de MultiSafepay rekening (tijdelijk) te blokkeren, de Overeenkomst te ontbinden, en gegevens vrij te geven. MultiSafepay is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

  Artikel 11: Informatie, controle, melding onbevoegd gebruik

  Art. 11.1 MultiSafepay verstrekt Merchant door middel van de Overeenkomst informatie over het gebruik van de MultiSafepay-rekening. Merchant dient deze informatie zonder uitstel te controleren, en zal MultiSafepay informeren over de door Merchant geconstateerde onjuistheden of onvolledigheden. MultiSafepay kan besluiten de onjuistheden of onvolledigheden na wetenschap aan te passen.

  Art. 11.2 Indien Merchant de inhoud van door MultiSafepay verstrekte informatie over het gebruik van de MultiSafepay-rekening binnen 14 dagen niet heeft betwist nadat deze informatie redelijkerwijs geacht kan worden te zijn ontvangen, geldt de inhoud van die informatie als door Merchant te zijn goedgekeurd.

  Art. 11.3 Merchant is gehouden om, met inachtneming van de Overeenkomst en instructies van MultiSafepay, regelmatig te controleren of er sprake is van onbevoegd gebruik van de MultiSafepay-rekening, daaronder begrepen onbevoegd verstrekte MultiSafepay betaalopdrachten en onbevoegde wijziging van gebruiksinstellingen.

  Artikel 12: Verplichtingen Merchant

  Art. 12.1 Derden mogen (via gebruik rekening Merchant) geen gebruik maken van de dienstverlening van MultiSafepay. Derden dienen direct te worden verwezen naar MultiSafepay.

  Art. 12.2 Redelijke voorschriften en instructies van MultiSafepay dienen te worden opgevolgd. Eveneens dient tijdig alle medewerking en relevante gegevens en/of inlichtingen voor de (uitvoering van de) Overeenkomst te worden verschaft.

  Art. 12.3 Merchant draagt er eveneens zorg voor dat de door hem verschafte/ te verschaffen informatie juist, volledig en op rechtmatige wijze is verkregen/ verwerkt.

  Art. 12.4 Merchant draagt er zorg voor dat de Transacties in overeenstemming zijn of worden afgesloten met de geldende wet- en regelgeving.

  Art. 12.5 Merchant is de rechthebbende van de domeinna(a)m(en) van websites waar MultiSafepay aan gekoppeld is.

  Art. 12.6 Merchant maakt gebruik van een Europees zakelijke bankrekeningnummer. Merchant is verplicht deze rekening ten minste gedurende 6 maanden na beëindiging van Overeenkomst met MultiSafepay aan te houden.

  Art. 12.7 Merchant is zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van website(s) op het portal van MultiSafepay. Merchant is en blijft ook gedurende de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor beveiliging en functioneren van de website(s).

  Art. 12.8 Merchant garandeert dat goederen/diensten die worden aangeboden/verhandeld of in bezit zijn, niet strafbaar en/of strijdig met geldende wet- en regelgeving en/of strijdig met het acceptatiebeleid van MultiSafepay zijn.

  Art. 12.9 Merchant dient binnen 2 werkdagen op e-mailberichten van consumenten en MultiSafepay te reageren. Merchant is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van berichten en klachten van consumenten.

  Art. 12.10 Merchant geen activiteiten uitvoert die tot reputatieschade of merkschade van MultiSafepay zou kunnen lijden.

  Art. 12.11 Merchant gebruik maakt van een goede werkende klachtenprocedure.

  Art. 12.12 Merchant mag geen aanpassingen/bewerkingen of kopie aan het MultiSafepay platform/betaalmodule maken.

  Artikel 13: Gegevens Merchant

  Art. 13.1 Merchant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan MultiSafepay bekend gemaakte gegevens (waaronder naam/adres/woonplaats). Merchant zal MultiSafepay informeren indien de door hem aan MultiSafepay bekend gemaakte gegevens wijzigen.

  Art. 13.2 Op eerste verzoek van MultiSafepay zal Merchant MultiSafepay een kopie toesturen van het identificatiemiddel (paspoort of rijbewijs) waarvan de gegevens aan MultiSafepay bekend zijn gemaakt bij het sluiten van de Overeenkomst.

  Art. 13.3 Merchant is verplicht MultiSafepay bij eventuele wijzigingen in bedrijfsstatus, bedrijfsstructuur, dienstverlening of andere wijzigingen op de hoogte te stellen.

  Art. 13.4 MultiSafepay zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens. In geval van verlies/diefstal of ander vorm van onrechtmatig gebruik , zal Merchant onverwijld in kennis worden gesteld. Merchant kan in dit geval aanwijzingen geven om het misbruik op te heffen.

  Art. 13.5 De door MultiSafepay, of door haar ingeschakelde derden, geregistreerde gegevens voor gebruik van de MultiSafepay-rekening, daaronder begrepen het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten, gebruik van Beveiligingscodes en het opgeven van Gebruiksinstellingen, ontvangen documenten, strekt tegenover Merchant tot volledig bewijs, behoudens door Merchant geleverd tegenbewijs.

  Artikel 14: Communicatie

  Art. 14.1 Communicatie tussen Merchant en MultiSafepay met betrekking tot de MultiSafepay-rekening en de Overeenkomst dient plaats te vinden met inachtneming van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden van MultiSafepay.

  Art. 14.2 In geval van communicatie per e-mail, richt MultiSafepay haar e-mails aan Merchant uitsluitend aan het opgegeven e-mailadres. E-mails worden geacht uiterlijk binnen 2 dagen na verzending door MultiSafepay door Merchant te zijn ontvangen.

  Art. 14.3 In geval van communicatie via de MultiSafepay website, wordt informatie geacht Merchant binnen uiterlijk 2 dagen na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan op de MultiSafepay website te hebben bereikt.

  Art. 14.4 In geval van wijziging van het e-mailadres van Merchant, dient Merchant de Beveiligingscode en het wachtwoord door te geven aan MultiSafepay. MultiSafepay zal de wijziging vervolgens binnen 2 werkdagen doorvoeren.

  Artikel 15: Handleiding en instructies

  Art. 15.1 MultiSafepay kan onder andere instructies geven en vereisten stellen met betrekking tot onder meer het openen en gebruik van een MultiSafepay account. Eveneens kunnen er instructies en vereisten worden gesteld voor het overboeken naar de MultiSafepay-rekening, ter verificatie van het bankrekeningnummer van Merchant en het beëindigen van de MultiSafepay-rekening/account, gebruik van de Beveiligingscodes en de Gebruikersinstellingen en alle andere onderwerpen met betrekking tot de MultiSafepay-rekening.

  Art. 15.2 Merchant is gehouden om de door MultiSafepay vastgestelde instructies en vereisten als bedoeld in artikel 15.1 zorgvuldig na te komen.

  Art. 15.3 MultiSafepay is bevoegd de in artikel 15.1 bedoelde instructies en vereisten te wijzigen, en zal Merchant informeren over zulke wijzigingen, dan wel Merchant via de MultiSafepay website in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

  Artikel 16: Vergoeding, kosten van uw aanvraag en rente

  Art. 16.1 Merchant is MultiSafepay, de in de Overeenkomst vermelde, of door MultiSafepay bij totstandkoming van de Overeenkomst aan Merchant bekend gemaakte, vergoeding(en) en kosten van uw aanvraag verschuldigd in verband met MultiSafepay-rekening.

  Art. 16.2 Betaling van de maandelijkse vaste vergoedingen (inclusief de kosten van uw aanvraag voor het gebruik van de MultiSafepay-rekening) geschiedt middels het aanvullen van het negatieve beginsaldo. Betaling van deze vergoeding dient plaats te vinden 30 dagen na opening van de MultiSafepay-rekening. MultiSafepay is na deze termijn bevoegd tot het innen van de vergoeding middels een automatisch incasso uitgevoerd op de geregistreerde bankrekening. Merchant verleent MultiSafepay bij deze een machtiging voor deze automatische incasso.

  Art. 16.3 Betaling van de maandelijkse vaste kosten (indien van toepassing) geschiedt middels het aanvullen van het MultiSafepay saldo. Betaling van deze vergoeding dient plaats te vinden 30 dagen na facturatie van de maandelijkse kosten. MultiSafepay is na deze termijn bevoegd tot het automatisch innen van de maandelijkse vaste kosten. Merchant verleent MultiSafepay bij deze een machtiging voor deze automatische incasso.

  Art. 16.4 Indien MultiSafepay de Merchant ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geen (periodiek verschuldigde) vergoeding in rekening brengt voor het gebruik van de MultiSafepay-rekening, is MultiSafepay bevoegd een nieuwe (periodiek verschuldigde) vergoeding te introduceren. MultiSafepay zal Merchant tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum van een introductie van een (periodiek verschuldigde) nieuwe vergoeding daarvan op de hoogte stellen, dan wel Merchant via de MultiSafepay-website in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. Merchant is bevoegd de Overeenkomst conform de voorwaarden te beëindigen met ingang van de datum waarop de geïntroduceerde nieuwe vergoeding in werking treedt.

  Art. 16.5 Betaling van vergoedingen en kosten van uw aanvraag dient plaats te vinden op de door MultiSafepay voorgeschreven wijze en tijdstip. MultiSafepay is ondermeer bevoegd voor te schrijven dat een vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd is, of dat Merchant een incasso machtiging zal verstrekken. MultiSafepay is te allen tijde bevoegd om de door Merchant verschuldigde vergoedingen en kosten van uw aanvraag zonder nadere aankondiging te verrekenen met het saldo van de MultiSafepay-rekening. Dit ongeacht de valuta waarin de vergoedingen en tegenvorderingen luiden.

  Art. 16.6 Wanneer Merchant de betalingverplichting niet tijdig nakomt, is Merchant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is MultiSafepay gerechtigd om Merchant, naast de betreffende wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke incassokosten á 15% over het uitstaande bedrag in rekening te brengen. MultiSafepay is in dat geval bevoegd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen conform het bepaalde in artikel 4. MultiSafepay is bevoegd de toegang tot het MultiSafepay portal te blokkeren en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  Art. 16.7 MultiSafepay vergoedt geen rente over tegoeden op de MultiSafepay-rekening. Alle kosten, belastingen en/of overige heffingen zijn voor Merchant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dwingendrechtelijke is voorgeschreven.

  Artikel 17: Tarieven

  Art. 17.1 MultiSafepay is bevoegd om de door Merchant verschuldigde tarieven/transactiekosten toegekende vergoedingen en kosten van uw aanvraag eenzijdig te wijzigen.

  Art. 17.2 Merchant zal van deze wijziging tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum van wijziging op de hoogte worden gesteld, dan wel zal Merchant via de MultiSafepay website in de gelegenheid worden gesteld daarvan kennis te nemen.

  Art. 17.3 Indien Merchant niet instemt met de wijzing van het tarief, is Merchant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van prijswijziging.

  Art. 17.4 Het is verboden middels derde(n) over tarieven te onderhandelen. Eventuele onderhandelingen kunnen slechts plaatsvinden tussen Merchant/partner en MultiSafepay. Indien onderhandelingen plaatsvinden/hebben plaatsgevonden, kan MultiSafepay de Overeenkomst met partijen eenzijdig beëindigen, dan wel een boete berekenen van €200.- per dag van overtreding.

  Art. 17.5 Indien er sprake is van een valuta omrekening door Acquirer/MultiSafepay zullen de kosten hiervoor worden doorbelast aan Merchant.

  Artikel 18: Positie MultiSafepay ten opzichte van Chargebacks en herroepen betalingen

  Art. 18.1 Een Chargeback kan tot een jaar na betaling worden teruggevorderd. MultiSafepay is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk, zowel juridisch als financieel, voor de niet-betaling van een Consument voor de afgenomen producten en/of diensten, dan wel de kosten die Merchant moet maken om de gelden alsnog van de Consument op te eisen.

  Art. 18.2 Merchant vrijwaart MultiSafepay voor alle directe en indirecte kosten en aansprakelijkheid voortkomend uit een Chargeback/retrieval, ongeacht de juistheid daarvan.

  Art. 18.3 MultiSafepay is gerechtigd om een Chargeback uit een bepaalde periode te verrekenen met de payout welke Merchant tegoed heeft van MultiSafepay of deze via een incasso procedure te verhalen. MultiSafepay heeft het recht deze Charge Back te allen tijde te vorderen bij Merchant mochten de tegoeden van Merchant niet voldoende zijn voor het verrekenen van de Chargeback, dit kan ook middels een incassoprocedure.

  Art. 18.4 Indien Merchant herhaaldelijk met Chargebacks wordt geconfronteerd, kan Merchant opgenomen worden in een speciaal door Financiële Instellingen ingesteld Chargeback programma. Eveneens kan MultiSafepay besluiten om de mogelijkheid om via deze betaalmethode(n) te betalen, uit te zetten in de MultiSafepay BackOffice of een boete op te leggen. Indien dit gebeurt voor Betaalmethoden waarbij Merchant de contracten van MultiSafepay gebruikt, zal MultiSafepay Merchant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
  Indien Merchant een rechtstreekse Overeenkomst heeft met Financiële Instelling, is Merchant zelf verantwoordelijk voor het ontvangen en naleven van berichten van Financiële Instelling aan Merchant omtrent Chargebacks. Indien Merchant veel Chargebacks heeft, kan een Financiële Instelling de Merchant een boete opleggen. MultiSafepay kan te allen tijde boetes en onkosten die Financiële Instellingen doorberekenen aan MultiSafepay in relatie tot Chargebacks van Transacties die ten behoeve van Merchant zijn gemaakt, doorbelasten aan Merchant. Indien de Financiële Instelling het Aansluitnummer van Merchant stopzet, dan kan Merchant MultiSafepay niet aansprakelijk stellen.

  Art. 18.5 Merchant betaalt het tarief zoals overeengekomen in Samenwerkingsovereenkomst voor administratiekosten voor chargeback(s) en retrieval(s).

  Artikel 19: Klachtenprocedure

  Art. 19.1 Merchant dient op de website duidelijk te vermelden dat consumenten in geval van klachten, geen contact met MultiSafepay dienen op te nemen. De Merchant is namelijk zelf verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling.

  Art. 19.2 Indien Consument ondanks bepaling in art. 19.1 schriftelijk een klacht indient bij MultiSafepay, kan dit kan per e-mail of per reguliere post.

  Art. 19.3 MultiSafepay zal verifiëren of de klacht gegrond is en vervolgens per e-mail contact opnemen met Merchant.

  Art. 19.4 Indien contact tussen MultiSafepay en Merchant tot stand is gekomen, dient Merchant binnen 2 werkdagen contact op te nemen met de Consument om de klacht op te lossen.

  Art. 19.5 Indien Merchant niet bereikbaar is, zal MultiSafepay de Merchant per e-mail informeren over de verplichting om binnen 2 werkdagen contact op te nemen met de Consument.

  Art. 19.6 Na twee werkdagen neemt MultiSafepay contact op met Consument om te informeren naar de status van de klacht.

  Art. 19.7 Indien Merchant de klacht, naar oordeel van MultiSafepay, correct heeft afgehandeld, wordt de klacht gesloten.

  Art. 19.8 Indien een klacht het ‘niet leveren’ van een product betreft, en Merchant betwist de levering, is Merchant verplicht een verzendbewijs of aanvullende documentatie aan te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt de Consument onherroepelijk in het gelijk gesteld.

  Art. 19.9 Bij een niet afgehandelde klacht zal MultiSafepay opnieuw met Merchant contact opnemen, en wordt Merchant wederom op de verplichting gewezen om de klacht binnen 14 dagen op te lossen. In deze periode zal de uitbetaling naar de bankrekening van de Merchant uit voorzorgsmaatregelen worden opgeschort (beoordeling per individuele Merchant). Merchant heeft de keuze om het product te leveren of het bedrag terug te storten naar de Consument.

  Art. 19.10 Indien Merchant, naar oordeel van MultiSafepay, de klacht correct heeft afgehandeld, wordt de klacht gesloten. Het zal voor Merchant wederom mogelijk worden gemaakt om te beschikken over de gelden en uit te betalen naar eigen rekening (beoordeling per individuele Merchant). Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is afgehandeld, neemt MultiSafepay contact op met de Consument om te informeren naar de afhandeling van de klacht. Indien de klacht is afgehandeld, wordt de klachtenprocedure gesloten.

  Art. 19.11 Indien Merchant de klacht niet heeft afgehandeld en Consument heeft het product nooit mogen ontvangen, wordt het account en uitbetaling, als uiterste maatregel, afgesloten. Het bedrag dat Merchant verschuldigd is aan Consument kan, voor zover toereikend, van het tegoed op de rekening van Merchant aan Consument worden overgemaakt.

  Art. 19.12 Voordat MultiSafepay eventuele tegoeden aan Consument uitkeert, is Consument verplicht aangifte te doen tegen Merchant. MultiSafepay keert vervolgens dit bedrag uit aan Consument of kan Consument verplichten via zijn e-wallet dit bedrag over te maken naar zijn/haar eigen bankrekening tegen een betaling van €0,50.

  Art. 19.13 MultiSafepay is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het vergoeden en/of terugbetalen van bedragen die verschuldigd zijn door Merchant.

  Artikel 20: Aanvullende Klachtenprocedure Fastcheckout

  Art. 20.1 Indien de Consument het product heeft afgerekend via Fastcheckout kan de Consument in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van de Fastcheckout Guaranteed regeling.

  Art. 20.2 De Consument kan enkel aanspraak maken op de Fastcheckout Guaranteed regeling als de betaling is verricht via het MultiSafepay Fastcheckout account. Eveneens moet de klachtenprocedure beschreven onder artikel 19.1 tot en met artikel 19.11 zijn gevolgd en heeft de Consument het punt bereikt dat deze het bedrag zelfstandig moet incasseren bij Merchant.

  Art. 20.3 Fastcheckout Guaranteed is alleen van toepassing op Fastcheckout betalingen voor producten die per post zijn verzonden. Betalingen voor diensten, toegang tot digitale inhoud en reistickets (inclusief vliegtickets) komen niet in aanmerking voor een vergoeding in het kader van de Fastcheckout Guaranteed regeling.

  Art. 20.4 Indien de Consument volgens bovenstaande artikelen aanspraak maakt op de Fastcheckout Guaranteed regeling, neemt MultiSafepay naar beste weten en eigen inzicht een finaal besluit in voordeel van consument of Merchant. Zowel de Consument als Merchant kan het verzoek krijgen een proces-verbaal, evaluaties door derden of andere gegevens of documenten (bewijs van levering of ontvangstbewijs) te verstrekken welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de klacht (nader) te onderzoeken.

  Art. 20.5 Indien MultiSafepay een klacht in het voordeel van de Consument beslist, betaalt Stichting MultiSafepay Guaranteed de Consument alleen het totale aankoopbedrag, tot maximaal €200,- per order, voor het product of de producten terug. De Stichting MultiSafepay Guaranteed kan de totale kosten (inclusief de kosten van de klachtenprocedure en de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten) middels een gerechtelijke incassobureau verhalen op Merchant.

  Art. 20.6 Indien MultiSafepay een onderzoek instelt naar aanleiding van klachten over handelen van een Merchant, kan MultiSafepay gemaakte administratiekosten in rekening brengen bij Merchant.

  Artikel 21: Eigen goederen en diensten Merchant

  Art. 21.1 Merchant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik van de MultiSafepay-rekening benodigde dan wel door MultiSafepay voorgeschreven goederen en (telecommunicatie)diensten. Merchant zal (indien van toepassing) gestelde instructies en vereisten voortvloeiende uit de Overeenkomst van MultiSafepay met betrekking tot zulke goederen en diensten zorgvuldig nakomen. MultiSafepay is bevoegd om de voor het gebruik van de MultiSafepay-rekening voorgeschreven goederen en/of (telecommunicatie) diensten te wijzigen,en zal Merchant hiervan op de hoogte stellen, dan wel Merchant via de MultiSafepay website in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.

  Artikel 22: Merken-, licentie en auteursrecht

  Art. 22.1 Merchant verklaart zich bewust te zijn van het feit dat er merken-, licentie- en auteursrecht van toepassing kan zijn op producten, teksten en beeldmateriaal op website(s). Merchant is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving hieromtrent, heeft maatregelen genomen om aan deze wet- en regelgeving te voldoen en doet alles binnen haar macht om schending van deze wet- en regelgeving te voorkomen.
  Indien noodzakelijk kan Merchant op verzoek van MultiSafepay binnen 24 uur bewijzen dat wet- en regelgeving met betrekking tot licentie-, auteurs- en merkenrecht wordt gerespecteerd. Dit bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit facturen van toeleveranciers of verklaringen van licentiehouders.

  Artikel 23: Storingen

  Art. 23.1 Ten behoeve van onderhoud kan MultiSafepay tijdelijk (een deel van) haar platform of de website buiten gebruik stellen. MultiSafepay zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

  Art. 23.2 De technische eigenschappen van MultiSafepay  kunnen worden gewijzigd. Indien mogelijk, zal MultiSafepay trachten deze wijzigingen uit te voeren zonder dat deze van invloed zijn op gebruiksmogelijkheden van Merchant.

  Art. 23.3 Indien er een storing optreedt, welke van invloed is op het functioneren van MultiSafepay, dient de storing door of namens Merchant zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan MultiSafepay bekend zijn gemaakt onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.

  Art. 23.4 MultiSafepay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen welke zich bij derde(n) voordoen waardoor de uitvoering van transacties (tijdelijk) onmogelijk is. Onder derden worden alle Financiële Instellingen bedoeld waar MultiSafepay een relatie mee heeft.

  Art. 23.5 Merchant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen. Een storing zal door MultiSafepay naar beste kunnen en zo snel mogelijk worden onderzocht.

  Artikel 24: Intellectueel eigendom

  Art. 24.1 Op de naam MultiSafepay, merken en logo’s inzake MultiSafepay en de voor uitvoering van de Overeenkomst door MultiSafepay gebruikte technieken (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot computerapparatuur en – programmatuur) en methoden, rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten) van MultiSafepay en haar leveranciers.

  Art. 24.2 De naam MultiSafepay, merken en logo’s inzake MultiSafepay en de voor uitvoering van de Overeenkomst door MultiSafepay gebruikte technieken en methoden mogen, voor zover niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet worden gebruikt, gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekken.

  Artikel 25: Derden

  Art. 25.1 MultiSafepay is bevoegd om (diensten van) derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

  Art. 25.2 MultiSafepay is bevoegd om de rechtsverhouding met Merchant, die voortvloeit uit de Overeenkomst, aan een derde over te dragen. Merchant verleent hiermee bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming voor overdracht van de rechten en verplichtingen van MultiSafepay uit de Overeenkomst aan de betreffende derde.

  Artikel 26: Aansprakelijkheid

  Art. 26.1 Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij ontstaan als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, is MultiSafepay niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit:

  Art. 26.2 MultiSafepay is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.

  Art. 26.3 Indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MultiSafepay, ingeschakelde derde(n) of diens leidinggevenden, komen de beperkingen van de aansprakelijk te vervallen.

  Art. 26.4 MultiSafepay kan slechts aansprakelijk worden gesteld wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, als MultiSafepay onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld. MultiSafepay moet een redelijke termijn worden geboden om de tekortkoming op te heffen, en MultiSafepay moet eveneens na de gestelde termijn toerekenbaar te kort blijven schieten in de nakoming van de verplichtingen. MultiSafepay dient van Merchant een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te ontvangen, zodat MultiSafepay in staat is de tekortkoming op te heffen.

  Art. 26.5 Schade dient door Merchant zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen één maand na bekendheid met schade of redelijkerwijs bekendheid schade, schriftelijk te worden gemeld bij MultiSafepay.

  Art. 26.6 MultiSafepay wordt gevrijwaard van alle aanspraken van Financiële instellingen, betaalmethoden eigenaren, overheidsinstellingen, klanten/en/of andere derden voortvloeiend uit enig handelen en/of nalaten van Merchant, klanten en (door hem ingeschakelde) derden. MultiSafepay wordt gevrijwaard van alle (juridische/gemaakte) kosten van MultiSafepay, indien zij door dergelijke partijen worden aangesproken in verband met enig handelen en/of nalaten van Merchant.

  Artikel 27: Overmacht

  Art. 27.1 Partijen zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht.

  Art. 27.2 Er is sprake van overmacht aan de zijde van MultiSafepay wanneer toeleveranciers (toerekenbaar) niet aan hun verplichtingen voldoen en/of tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst. Of indien nieuwe/ gewijzigde wet en/of regelgeving aan de uitvoering van transacties in de weg staat.

  Art. 27.3 Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk ontbinden als er langer dan 90 dagen sprake is van een overgangssituatie. De prestaties zullen, naar verhouding worden afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zijn.

  Artikel 28: Intellectuele eigendom

  Art. 28.1 Alle rechten verband houdend met de intellectuele en industriële eigendom, waaronder onder andere programmatuur, (data)bestanden, offertes, handleidingen berusten bij MultiSafepay.

  Art. 28.2 Merchant verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare en niet-exclusieve en gelimiteerde gebruiksrecht om de MultiSafepay rekening en software voor eigen doeleinden te gebruiken, dit in overeenstemming met de Overeenkomst en wettelijk eisen. De Overeenkomst mag niet worden overgedragen aan een derde. Verstrekking van een sublicentie is eveneens niet toegestaan.

  Art. 28.3 MultiSafepay kan de functionaliteiten/ /eigenschappen van het gebruik van MultiSafepay rekening wijzigen. Indien deze aanpassing een objectief negatief gevolg heeft voor de dienstverlening van MultiSafepay, mag Merchant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Merchant hoeft in een dergelijk geval geen schadevergoeding te betalen.

  Art. 28.4 MultiSafepay kan het aantal gebruikers/servers/ werkstations die gebruik maken van het portal van MultiSafepay (nader) beperken. MultiSafepay mag dit eveneens controleren.

  Art. 28.5 Indien er sprake is van een overtreding, is MultiSafepay gerechtigd om gebruiksrechten te verstrekken en een vergoeding voor deze ontbrekende gebruiksrechten met terugwerkende kracht in rekening te brengen.

  Art. 28.6 MultiSafepay kan Merchants handelsnaam en logo/merk gebruiken voor retentiedoeleinde en in reclame-uitingen vermelden.

  Artikel 29: Geheimhouding

  Art. 29.1 Partijen zijn in de ruimste zin van het woord   verplicht om alle gegevens en informatie met een vertrouwelijk karakter, die zijn verstrekt voor de uitvoering van de Overeenkomst, geheim te houden, op passende wijze te beveiligen en niet aan derden bekend te maken. Vertrouwelijke informatie is onder andere informatie over bedrijfsvoering/financiële situatie/gegevens, specifieke voorwaarden, informatie over transacties, handleidingen en software. Informatie wordt ook als vertrouwelijk gezien als deze als vertrouwelijk aangemerkt had moeten worden vanwege de content. Alle communicatie, data en documenten van MultiSafepay blijven eigendom van MultiSafepay.

  Art. 29.2 Partijen mogen de verstrekte informatie/gegevens niet gebruiken of bekendmaken indien de Overeenkomst door welke reden dan ook beëindigd wordt/is.

  Art. 29.3 De verplichting tot geheimhouding geldt niet indien dit anders in de Algemene Voorwaarden is bepaald of een wettelijke verplichting tot bekendmaking bestaat, onafhankelijk van de vertrouwelijke informatie is opgesteld, openbaar toegankelijk is of de bekendmaking een verplichting is van autoriteit(en) of de informatie, buiten toedoen van MultiSafepay, bekend is gemaakt door een andere partij.

  Artikel 30: Wijziging Algemene Voorwaarden MultiSafepay

  Art. 30.1 MultiSafepay is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. MultiSafepay zal Merchant tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen, dan wel Merchant via de MultiSafepay website in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.

  Artikel 31: Bescherming persoonsgegevens

  Art. 31.1 In het kader van de  uitvoering van de Overeenkomst/dienst vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats. Elke Partij garandeert dat zij de persoonsgegevens van Klanten zal verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en uitgevaardigde richtlijnen.

  Art. 31.2 MultiSafepay is gerechtigd om (persoons)gegevens op te nemen en op te slaan. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve in geval van de uitzonderingen benoemd in artikel 10, krachtens wet of rechterlijke uitspraak.

  Art. 31.3 Merchant en MultiSafepay zullen conform WBP passende technische en organisatorische (beveiligings) maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Art. 31.4 Transactiegegevens worden vastgelegd, zodat deze gedurende één jaar na vastlegging, door Merchant geraadpleegd kunnen worden.

  Artikel 32: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Art. 32.1 Op alle gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

  Art. 32.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

  Art. 32.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

  Art. 32.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands als Engels. In geval van verschil of tegenstrijdigheid, prevaleert de versie opgesteld in de Nederlandse taal.

  • Art. 26.1.1 Het niet kunnen gebruiken van de MultiSafepay-rekening in de gevallen als beschreven in artikel 4.
  • Art. 26.1.2 Onbevoegd gebruik van de MultiSafepay-rekening of een Beveiligingscode tot het tijdstip waarop de Merchant MultiSafepay daarvan conform het bepaalde in artikel 13 op de hoogte heeft gesteld;
  • Art. 26.1.3 Het niet naleven door de Merchant van het bepaalde in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden of in door MultiSafepay gegeven instructies;
  • Art. 26.1.4 Internationale conflicten;
  • Art. 26.1.5 Maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
  • Art. 26.1.6 Maatregelen van een toezichthoudende instantie;
  • Art. 26.1.7 Boycotacties;
  • Art. 26.1.8 Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
  • Art. 26.1.9 Storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatie diensten of –verbindingen, of in apparatuur of programmatuur van MultiSafepay of van door MultiSafepay ingeschakelde derden;
  • Art. 26.1.10 Door derden die MultiSafepay zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.