MultiSafepay is the top Payment Services Provider 2021 as named by Emerce 100! Read more

Privacy & Cookies

Wie is MultiSafepay?

MultiSafepay is een aanbieder van betaaldiensten en verwerkt een grote hoeveelheid gegevens van klanten (webwinkels die gebruikmaken van de betaaldiensten van MultiSafepay) en de klanten van onze klanten (d.w.z. consumenten). Daarom is het van het grootste belang voor MultiSafepay dat gegevens – en met name gevoelige/persoonsgegevens – met de grootst mogelijke zorg en met het hoogst mogelijke niveau van bescherming worden verwerkt. MultiSafepay zal alle benodigde stappen ondernemen om een veilige gegevensverwerking te waarborgen.

In dit document kunnen we MultiSafepay ook aanduiden als “we” of “wij”, en de betrokkene (de entiteit waarvan gegevens worden verwerkt) als “u”. In dit privacybeleid zullen we alle relevante informatie over de verwerking van gegevens door MultiSafepay verstrekken.

Hoe verwerkt MultiSafepay persoonsgegevens?

We verwerken de gegevens voor verschillende doeleinden. In algemene zin worden uw persoonsgegevens verwerkt omdat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze informatie zelf aan MultiSafepay hebt verstrekt. MultiSafepay verwerkt voornamelijk gegevens om producten en diensten te leveren en fraude te voorkomen. Alle gegevensverwerkingsactiviteiten worden in dit privacybeleid beschreven.

We verwerken verschillende categorieën gegevens. MultiSafepay moet zich houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de sector betaaldiensten, zoals antiwitwaswetgeving (Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWft)). De categorieën gegevens die we verwerken kunnen uiteenlopen, afhankelijk van uw relatie met MultiSafepay. U kunt een klant van ons zijn (“merchant”), of een klant van een van onze klanten (“consument”), of u kunt een bezoeker van onze website zijn.

Het is mogelijk om meer dan één relatie tegelijk met MultiSafepay te hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld een merchant zijn, én een klant van een van onze merchants, én een bezoeker van onze website. Als u wilt weten welke categorieën gegevens we kunnen verwerken, kunt u dat verderop in dit document lezen.

Waarom verwerkt MultiSafepay persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om transacties te verwerken, bv. wanneer een klant een product bestelt in een webwinkel die gebruikmaakt van het betaalplatform van MultiSafepay
 • Om producten en diensten aan te bieden
 • Om uw aanvraag om klant (merchant) van MultiSafepay te worden af te handelen
 • Om contact met u op te nemen, bv. wanneer u gebruikmaakt van een onlineformulier om meer informatie te ontvangen, een offerte aan te vragen, enz. De persoonsgegevens worden verwerkt om deze handelingen, die verband houden met onze diensten, te kunnen uitvoeren en verwerken
 • Om u relevante informatie en marketingmateriaal te sturen. MultiSafepay gelooft in goede e-commerce en in het delen van informatie; om deze reden kunnen we u ter zake dienende informatie sturen. U kunt er te allen tijde voor kiezen om deze informatie niet te ontvangen
 • Om werknemers van MultiSafepay op te leiden
 • Om analyses uit te voeren (voor statistische doeleinden)

 

Wat voor soort consumentengegevens verwerkt MultiSafepay?

Als u een klant van een van onze merchants bent (d.w.z. een consument), kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • IP-adres
 • Gebruikte browser en/of gebruikt apparaat (laptop, tablet, smartphone)
 • Andere persoonsgegevens die actief worden verstrekt aan MultiSafepay (bv. in correspondentie of telefoongesprekken)

Wat voor soort gegevens van merchants verwerkt MultiSafepay

If you MultiSafepay merchant, the following personal data may be processed: 

 • Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • IP-adres
 • Gebruikte browser en/of gebruikt apparaat (laptop, tablet, smartphone)
 • Andere persoonsgegevens die actief worden verstrekt aan MultiSafepay (bv. in correspondentie of telefoongesprekken)

Verwerkt MultiSafepay gevoelige persoonsgegevens?

MultiSafepay moet gevoelige gegevens verwerken om zijn kernactiviteit te kunnen uitvoeren: de verwerking van betalingen. De verwerking van gegevens gebeurt met de grootst mogelijke zorg.

MultiSafepay heeft geen intentie om informatie te verzamelen of te verwerken over minderjarigen die de website van MultiSafepay bezoeken, ook niet als een ouder en/of voogd toestemming voor het bezoeken van de website heeft gegeven. Helaas kan MultiSafepay de leeftijd van bezoekers van de website niet verifiëren. Daarom bevelen we ouders en voogden aan de onlineactiviteiten van hun kind nauwlettend te volgen om te voorkomen dat we gegevens van minderjarigen verwerken.

Als u, niettegenstaande de hierboven genoemde bepalingen, van mening bent dat MultiSafepay op een onwettige manier gevoelige persoonsgegevens heeft verwerkt, neem dan contact met ons op via [email protected] om het incident te melden. MultiSafepay zal dan stappen ondernemen om de gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Verzamelen van gegevens van bezoekers aan de website

Onze websites maken gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is een standaardinternettechnologie die ons in staat stelt om bepaalde login-informatie op te slaan en rechtstreeks verbinding te maken met het systeem van de gebruiker. Met cookies kunnen geen natuurlijke personen worden geïdentificeerd, maar alleen machines. Elke bezoeker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Als u een bezoeker van onze website bent, zullen we verschillende informatie over u en uw onlinegedrag verwerken en cookies gebruiken.

Onder informatie over uw onlinegedrag verstaan we: locatiegegevens, gegevens over uw activiteit op de website, uw IP-adres, uw internetbrowser, het gebruikte apparaat, enz.

MultiSafepay kan gebruikmaken van verschillende soorten cookies:

 • Eerstepartijcookies. Deze cookies worden door onze website naar uw browser verstuurd.
 • Derdepartijcookies. Deze cookies worden door een domein of een pagina die door een andere entiteit wordt beheerd naar uw browser verstuurd. Bijgevolg worden ook via deze cookies verzamelde gegevens verwerkt.
 • Sessiecookies. Dit zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt tijdens een bezoek aan onze website, d.w.z. dat de verwerkte gegevens vluchtig zijn en na een korte tijdspanne weer worden verwijderd.
 • Permanente cookies. . Dit zijn cookies die worden geplaatst om gedurende langere tijd gegevens te verwerken. Ze blijven bestaan nadat u bent gestopt met navigeren over internet, de browser hebt gesloten en de computer hebt uitgezet. Permanente cookies verwerken gedurende langere tijd gegevens.
 • Analytische cookies. Dit zijn cookies die alleen worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers aan de website, de frequentie van hun bezoeken, het gebruikte apparaat of de gebruikte apparaten, de schermafmetingen, enz., te analyseren. Dankzij het gebruik van analytische cookies kunnen we op uw persoon toegesneden content creëren en onze diensten en producten verbeteren.
 • Google Analytics. We maken gebruik van cookies met Google Analytics om de website van MultiSafepay statistisch te analyseren.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

U kunt er altijd voor kiezen om enkele of alle cookies uit te schakelen. U kunt het configuratiescherm van uw browser gebruiken om cookies te beheren.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

De bewaringsduur is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verzamelen. Over het algemeen zullen gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte termijn of zolang als nodig is om het doel waarvoor de gegevens worden verzameld te verwezenlijken (de eerder in dit beleidsdocument genoemde doelen). In bepaalde gevallen is er geen wettelijke vastgestelde termijn van toepassing. Ook kan het wettelijk vereist zijn, of toegestaan, om bepaalde categorieën gegevens langer te bewaren. Daarom zullen sommige gegevens ook na de wettelijke termijn worden bewaard.

De informatie die we nodig hebben om uw aanvraag voor de verwerking van betalingen af te handelen zal niet langer dan tot zeven jaar na de sluiting van uw account of de beëindiging van de overeenkomst worden bewaard (bv. omdat de informatie verplicht moet worden bewaard voor derden, zoals de belastingdienst, enz.). Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden als dat nodig is om de overeenkomst tussen een klant en MultiSafepay uit te voeren. Indien dat nodig is om de overeenkomst na te leven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen uw gegevens worden gedeeld met derden. We delen uw gegevens met zorgvuldig uitgekozen derden, met wie we schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten voor een veilige, gecontroleerde, beperkte, zorgvuldige en wettige gegevensverwerking. Daarom kunnen we garanderen dat deze derden de gegevens met een hoog niveau van beveiliging en met grote zorg zullen verwerken.

Als uw gegevens worden gedeeld met derden voor doeleinden die verder gaan dan de hierboven genoemde doeleinden, zult u daarvan in kennis worden gesteld en worden gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie, Verordening (EU) 2016/679, afgekort AVG, geeft u het recht om de door MultiSafepay verwerkte persoonsgegevens in te zien, te beperken, te wissen en/of te corrigeren. MultiSafepay kan deze rechten alleen verlenen als de verwerking van de gegevens niet is gebaseerd op een wettelijke verplichting. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected]. MultiSafepay zal zo spoedig mogelijk actie ondernemen, maar in elk geval binnen vier weken. Om beveiligingsredenen en om de rechtmatigheid van uw verzoek of klacht vast te stellen, kunnen we u vragen om bewijs van uw identiteit. Uw rechten uit hoofde van de AVG zijn de volgende:

 • Het recht van toegang tot persoonsgegevens
 • Het recht om persoonsgegevens te corrigeren/rectificeren
 • Het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens
 • Het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Het recht om een klacht in te dienen (zie hieronder)

Als u niet tevreden bent met een door MultiSafepay verleende dienst of een door MultiSafepay gegeven antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

MultiSafepay treedt op als “verwerkingsverantwoordelijke” overeenkomstig de nieuwe Europese gegevensbeschermingswetgeving. MultiSafepay hecht het hoogste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zullen we alle passende maatregelen treffen, zowel technische als organisatorische, om onbevoegde toegang/wijziging, verlies, ongewenste doorgifte en onjuist gebruik te voorkomen. Als u ervan overtuigd bent dat uw gegevens niet goed worden beveiligd of op onwettige wijze worden verwerkt, neem dan contact met ons op via [email protected]. In dat geval zullen we alle haalbare handelingen verrichten om het probleem op te lossen. Om beveiligingsredenen kunnen we u vragen om bewijs van uw identiteit.

Disclaimer

Voor nadere informatie, zie de disclaimer van MultiSafepay.

Wijziging van het privacybeleid

Met het oog op de naleving van alle verschillende wet- en regelgeving, of om enige andere in aanmerking komende reden, behouden we ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Gegevensbeschermingsfunctionaris en contactinformatie

Als u vragen over dit privacybeleid hebt, als u een van uw rechten wilt uitoefenen of als u van mening bent dat uw gegevens worden misbruikt, slecht worden beveiligd of op onjuiste wijze worden verwerkt, neem dan contact met ons op via [email protected] of telefonisch via nummer +31 (0)208500500 onder verwijzing naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris, Eltine Bosma.